LOGO THAC
การอนุญาโตตุลาการ

 

สถาบันฯ มีข้อบังคับที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการระงับ ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้อิสระแก่คู่พิพาทในการกำหนดกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามที่ตกลงกันโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมให้สามารถใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้
สถาบันฯ มีข้อบังคับที่ได้มาตรฐานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการระงับ ข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ให้อิสระแก่คู่พิพาทในการกำหนดกระบวนการอนุญาโตตุลาการให้เป็นไปตามที่ตกลงกันโดยสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเป็นธรรมแก่คู่พิพาททุกฝ่าย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คดีที่มีทุนทรัพย์ขนาดย่อมให้สามารถใช้การระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการได้


ติดต่อเรา
สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC)
689 อาคารภิรัช ทาวเวอร์ ชั้น 26
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : +66 (0) 2018 1615
โทรสาร : +66 (0) 2018 1632
อีเมล์ : info@thac.or.th
เว็บไซต์ : www.thac.or.th
สมัครรับข่าวสาร

 

สงวนลิขสิทธิ์โดย ©2018 สถาบันอนุญาโตตุลาการ